Virtuální
prohlídka
Co získáš studiem u nás ? Více informací
Úvodní strana
Menu - HLAVNÍ MENU

Projekt OKAP

 

„Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507.

Navrhovaný projekt vychází ze schváleného Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje, který analyticky hodnotí aktuální stav vzdělávací soustavy a trhu práce v Moravskoslezském kraji se zaměřením na vzdělávání v oblastech definovaných výzvou č. 02_16_034 Implementace krajských akčních plánů I.

Rozvojovou prioritou kraje je zvýšení zaměstnanosti a uplatnitelnosti obyvatel na trhu práce, což vychází z celé řady reálných problémů, s nimiž se v kraji potýkáme – nízká úroveň vzdělanosti, nedostatek kvalitních informací o trhu práce, odchod talentovaných lidí z kraje, nedostatek absolventů technických a řemeslných profesí související s průmyslovou tradicí regionu a vysokou poptávkou ze strany zaměstnavatelů, malá popularita technických oborů, nedostatečná spolupráce škol se zaměstnavateli apod. Proto se v rámci KAP MSK, resp. projektu OKAP, chceme v průběhu tří let (2018–2021) zaměřit na podporu a zatraktivnění vzdělávání žáků v technických oborech, zejména strojírenských a elektrotechnických, čímž chceme dosáhnout zvýšení uplatnitelnosti obyvatel na trhu práce, a to u absolventů středních i základních škol. K tomu mají vést aktivity projektu.

ZÁKLADNÍ KONCEPČNÍ SCHÉMA PROJEKTU

Každá z aktivit projektu je koncipována s důrazem na propojení činností vedoucích k profesnímu růstu pedagogických pracovníků (vzdělávání pedagogů) a následný přenos získaných zkušeností a dovedností na žáky a studenty všech škol zapojených do projektu. Vždy tedy dojde k rozšíření kompetencí pedagogů a aplikaci získaných poznatků ve vyučovací praxi. Všechny připravované aktivity byly dlouhodobě připravovány ve spolupráci se zástupci těchto škol a s odborníky z praxe a zástupci zaměstnavatelů a jejich svazů. Hlavním realizátorem vzdělávacích a podpůrných aktivit pro pedagogy a pedagogické pracovníky jsou partneři Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ostravská univerzita a Centrum kompetencí. Realizátory vzdělávání budou v tomto projektu všechny zapojené partnerské organizace, včetně škol, tak aby došlo k přenosu na maximální cílovou skupinu pedagogů a žáků. Dojde k propojení s praxí, proto budou zapojeni zaměstnavatelé a Pakt zaměstnanosti MSK. Jednotlivé aktivity budou zastřešeny platformami, které budou odborně vedeny zapojenými vzdělávacími organizacemi. Takto koncepčně propojený systém vzdělávání, sdílení a metodické podpory, a především zastřešení platformou by školy nedokázaly samostatně realizovat, proto je nutné vzdělávání zajistit projektem. Tento koncept umožní zvýšení kvality vzdělávání a zlepšování pedagogických kompetencí pedagogů s akcentem na připravenost absolventů pro vstup na trh práce a život v moderní společnosti.

Pro každého ze zapojených partnerů (školských i neškolských) je zpracován samostatný projektový záměr v excelu, který podává na jednotlivých listech jednak komplexní informaci o plánovaných dílčích aktivitách daného partnera, jejich četnosti, počtech zapojených cílových skupin, plánovaných výstupech apod., jednak podrobná data o jejich dopadech na rozpočet projektu včetně vyčíslení jednotlivých nákladů. Tyto projektové záměry (přílohy) jsou vždy označeny kódem partnera, např. P1, P2 …
Každá z těchto středních škol předpokládá v rámci aktivit projektu spolupráci s minimálně se 4 základními školami a plánujeme přizvat do projektu dle zájmu také školy mateřské – tím je zajištěn nejen mnohem širší dopad plánovaných aktivit, ale také se zvyšuje potenciál síťování mezi školami a jejich pedagogy a přenos zkušeností a příkladů dobré praxe oběma směry. V průběhu může být z objektivních důvodů počet spolupracující škola obměněn nebo zvýšen, vždy při zachování nastavení aktivit projektu. Seznam základních a mateřských škol, jejichž zapojení do projektu je projednáno s každou partnerskou střední školou, je uveden v projektovém záměru v listu Identifikace partnera. Předpokládáme zapojení nejméně 63 základních a mateřských škol z celého kraje.


SOULAD S POŽADAVKY TRHU PRÁCE

V přípravě projektu byly aktivity projednávány a připravovány s dalšími aktéry trhu práce, v projektu bude spolupracovat mnoho firem a zaměstnavatelů. v přípravě projektu byly aktivity projednány s 211 zaměstnavateli, kteří budou zapojeni do aktivit projektu napříč.


ZAPOJENÍ DALŠÍCH PARTNERŮ

Navržené aktivity budou vzhledem k cílům a koncepci projektu realizovat další partneři, jejichž role bude popsána v jednotlivých dílčích aktivitách projektu. V projektu bude rovněž spolupracovat ZOO Ostrava jako spolupracující organizace, která pro PP a žáky připraví vzdělávací moduly s důrazem na environmentální vzdělávání a udržitelný rozvoj.

HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY

Aktivity projektu budou určeny pedagogickým pracovníkům a žákům bez ohledu na případný druh postižení nebo sociální znevýhodnění, účastníci nebudou diskriminováni na základě zdravotního, ekonomického, sociálního, etnického hlediska ani podle pohlaví či státní příslušnosti. Při realizaci aktivit se budeme snažit šetřit přírodní zdroje, využijeme recyklovaný papír, k dopravě pak aut s CNG, příp. elektromobilů. Projektové aktivity jsou rovněž zaměřeny na podporu udržitelného rozvoje, především směrem k environmentálnímu pilíři, jedná se o aktivity polytechniky.
Jsme přesvědčeni, že navrhovaný projekt splňuje požadavky výzvy, je aplikací schváleného KAP MSK, výraznou měrou přispěje ke zkvalitnění výuky ve školách a v konečném důsledku pomůže zvýšit zájem dětí a žáků o studium technických oborů. Zaměstnavatelé v regionu pak budou moci profitovat z kvalitně připravené absolventské základny.

SPOLUPRACUJÍCÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, J. Čapka 2555 (2. ZŠ)

Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 (6. ZŠ)

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254 (5. ZŠ)

Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Raškovice

 

 

 

 

 

 

 

Vyuč se řemeslu - získáš respekt
Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace