Virtuální
prohlídka
Co získáš studiem u nás ? Více informací
Úvodní strana
Menu - HLAVNÍ MENU

Tesař

Tesař
Kód studia: 36-64-H/01
Délka přípravy: 3 roky
Určení: hoši
Zakončení studia: závěrečná zkouška
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání se závěrečnou zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list
Studium je bezplatné

Popis oboru

Lidstvo se neobejde bez staveb. Téměř žádná stavby se neobejde bez dřeva.  Z toho vyplývá perspektiva oboru Tesař, který se zabývá zpracováním dřeva do dřevěných konstrukcí - střech a dalších stavebních prvků. Využívány jsou staré techniky, standardní nářadí a vybavení ale také nové CNC technologie.

 • absolvent má po úspěšném složení závěrečné zkoušky možnost nastoupit studium 1-letého příbuzného oboru Truhlář-zkrácené studium. Rozšíří si tak možnosti uplatnění na trhu práce
 • úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou mají možnost absolventi získat nástavbovým studiem na naší škole

Více informací o oboru

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí provádět základní tesařské práce, tj. volit, používat a udržovat nářadí, strojní zařízení a pracovní pomůcky; volit materiál a výrobky; rozměřovat a zakládat tesařské konstrukce podle prováděcího výkresu; ručně opracovávat a strojně obrábět dřevo; zhotovovat bednění betonových konstrukcí, vázat a montovat tesařské konstrukce střech včetně osazování střešních oken, zhotovovat tesařské konstrukce dřevěných pozemních staveb a pomocné tesařské konstrukce; dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. číst technickou dokumentaci pozemních staveb, zhotovovat a číst jednoduché výkresy a náčrty tesařských konstrukcí; provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálů a orientovat se v cenových záležitostech oboru; pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací; znát vliv činností v oboru na životní prostředí a nakládat s odpady v souladu s platnými předpisy.

Uplatnění absolventů oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní v povolání tesař při výkonu odborných prací v tesařských a stavebních firmách při výrobě, montáži, údržbě a opravách tesařských konstrukcí. Po splnění podmínek podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) mohou získat živnostenský list pro výkon řemeslné živnosti tesařství a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné.

V rámci výuky žáci zdarma absolvují kurz obsluhy řetězových pil. Při úspěšném složení zkoušky získají Osvědčení pro práci s motorovou pilou.
Žákům, keré baví práce na PC ale zároven chtějí navrhovat a vyrábět konkrétní výrobky je určen kroužek CNC obrábění. Prohloubí si znalosti získané v teoretické a praktické výuce a zvýší si tak kvalifikaci potřebnou na trhu práce. Více informací zde: kroužek CNC obrábění
Motivační a prospěchové stipendium MSK. (až 8500 Kč za pololetí/ 51000 Kč za studium) 


Nejvýznamnější firmy, které nás podporují a spolupracují při výuce:


Dokumenty a materiály ke stažení


Kontaktní osoba

Mgr. Vladimír Švidrnoch,DiS., manažer SŠ Řemesel
TelefonTelefon: 558 421 273; 728 97 93 99
E-mailE-mail: svidrnoch@ssremesel.cz
 • a_7
 • Tesař
 • HB
 • IMAG8068
 • IMAG7084
 • IMAG7102
 • Vyuč se řemeslu - získáš respekt
  Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace