Aktuální informace
archiv novinek
EDUgrant 29.06.2023 Více
Erasmus+ 13.06.2023 Více
Lyžařský kurz 10.11.2022 Více
Kyberkriminalita 08.11.2022 Více
WOLFRAM 2022 25.05.2022 Více
Europassy 19.05.2022 Více
EduPage 06.09.2021 Více
Sportovní den 05.12.2019 Více
Erasmus+ 11.11.2019 Více
Soutěž SUSO 11.06.2019 Více
Erasmus+ 01.04.2019 Více
Stipendium MSK 01.05.2017 Více
Infotherma 2016 19.01.2016 Více
Virtuální
prohlídka
Co získáš studiem u nás ? Více informací
Úvodní strana
Menu - HLAVNÍ MENU

Strojírenské práce

Strojírenské práce
Kód studia: 23-51-E/01
Délka přípravy: 3 roky
Určení: hoši a dívky
Podmínky přijetí: Obor pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami dle §16 odst. 9 školského zákona. Žáci musí doložit doporučení školského poradenského zařízení.
Zakončení studia: závěrečná zkouška
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání se závěrečnou zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list
Studium je bezplatné

Popis oboru

Žáci si osvojí základy ručního obrábění kovů, strojního obrábění kovů, klempířských prací a údržbářských prací. Naučí se obsluhovat základní zařízení v zámečnických dílnách, odporově svařovat kovové materiály, zacházet se zařízením pro svařování pod ochrannou atmosférou a podle výkresové dokumentace provádět strojírenské operace. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. číst strojírenskou technickou dokumentaci, zhotovovat jednoduché výkresy a náčrty, volit, používat a udržovat nářadí a pracovní pomůcky, dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, nakládat s nebezpečnými odpady.
Součástí ŠVP je i výuka základů grafického programu SolidWorks, který kromě jiného umožňuje realistické zobracení v 3D prostoru.


Více informací o oboru

Profil absolventa
Absolvent umí číst jednoduché výrobní výkresy, umí rozlišovat běžně materiály podle ČSN používané ve strojírenství, ovládá jednoduché pracovní postupy při ručním zpracování kovů, výrobě, úpravě, montáži a demontáži jednoduchých strojních součástí a celků.
Umí obsluhovat jednoduché pomocné zdvihací a dopravní zařízení, umí číst technickou dokumentaci, tabulky a normy a řídit se jimi ve své pracovní činnosti. 

Uplatnění absolventů v oboru
Absolventi se uplatní v kovárnách v povolání strojní kovář, v obrobnách v povolání obráběč kovů, dělník v zámečnické nebo klempířské dílně nebo v autoservisu. Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.

Rizikové faktory dle kategorizace prací pro uvedený obor:
Je zařazen do druhého stupně zátěže - nejsou zde překračovány hygienické limity a podle současné úrovně poznání lze jen výjímečně u vnímavých jedinců očekávat nepříznivý vliv na zdraví uchazečů (studentů). Jedná se zde především o:
- hluk
- pracovní polohu
- prach

V každém školním roce je (podle počtu uchazečů) otevřena minimálně jedna kombinovaná nebo celá třída.

Nejvýznamnější firmy, které nás podporují a spolupracují


Dokumenty a materiály ke stažení


Kontaktní osoba

Mgr. Vladimír Švidrnoch,DiS., manažer SŠ Řemesel
TelefonTelefon: 558 421 273; 728 97 93 99
E-mailE-mail: svidrnoch@ssremesel.cz
 • P1060008 (Medium)
 • P1070011_01 (Medium)
 • P1070007 (Medium)
 • Praxe Fryčovice září 2007 009 (Medium)
 • P1010015 (Medium)
 • sestava stahovák (Medium)
 • sestava stahovák 1 (Medium)
 • Sestava svěrák (Medium)
 • Sestava svěrky (Medium)
 • Vyuč se řemeslu - získáš respekt
  Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace