Virtuální
prohlídka
Co získáš studiem u nás ? Více informací
Úvodní strana
Menu - HLAVNÍ MENU

Výchovné poradenství

Mgr. Ondřej Stodola

Výchovný poradce

Konzultační hodiny:

  Pondělí   13:45 - 15:00 hod.
  Čtvrtek   7:00 - 8:00 hod.

 

☎ 737 728 379 , 558 421 219
✉  stodola@ssremesel.cz

Výchovný poradce se zaměřuje na pomoc především žákům a jejich rodičům. Jejím hlavním cílem je pomáhat žákům, aby úspěšně zvládli studium, dále je žákům (rodičům) k dispozici při osobních problémech.
Na naší škole máme dlouholeté zkušenosti se žáky SVP (speciální vzdělávací potřeby), ale nezřizujeme speciální třídy pro tyto žáky. Tito žáci mohou studovat (a studují) pouze v běžných třídách formou integrace nebo IVP.
Výchovný poradce spolupracuje s PPP (Frýdek-Místek). Při prvních studijních problémech (ztrátě kontaktu s probíraným učivem např. po dlouhé absenci) je možné využít rovněž konzultační hodiny jednotlivých vyučujících, na nich vyučující vysvětlí konkrétní učivo, pomůže s konkrétními problematickými jevy apod. Je jen potřeba se s učitelem domluvit (e-mailem či osobně).

Na výchovného poradce se můžete obracet v následujících situacích:

 • žák/žákyně má studijní potíže, velmi slabý prospěch, zhoršující se prospěch,
 • žák/žákyně má problémy v rámci školního prostředí (např. soužití s třídním kolektivem, stres z náročnosti studia, apod.),
 • žák/žákyně má specifické vzdělávací potřeby,
 • žák/žákyně má potíže s přestupem ze ZŠ na SŠ,
 • žák/žákyně potřebuje poradit s pomaturitním studiem, profesní orientací.

Lepší je řešit potíže včas, dokud se s nimi dá ještě něco dělat.

Při prvních studijních problémech (ztrátě kontaktu s probíraným učivem např. po dlouhé absenci) je možné využít rovněž konzultační hodiny jednotlivých vyučujících, na nich vyučující vysvětlí konkrétní učivo, pomůže s konkrétními problematickými jevy apod. Je jen potřeba se s učitelem domluvit (e-mailem či osobně).

Náplň práce výchovného poradce:

 • poskytuje poradenské služby v oblasti rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků, 
 • poskytuje poradenskou činnost při problémech se zvládáním učiva, neprospěchu,
 • spolupracuje se školním metodikem prevence, s vedením školy, s třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky školy i s rodiči žáků,
 • na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra zpracovává doporučení pro individuální přístup a kompenzační opatření u jednotlivých žáků se zdravotním znevýhodněním, zdravotním oslabením, žáků se sociálním znevýhodněním, žáků se specifickými poruchami učení a žáků integrovaných,
 • zajišťuje a předává odborné informace z oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a z oblasti kariérového poradenství pedagogickým pracovníkům školy,
 • v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů vede evidenci žáků v poradenské péči,
 • v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů vede záznamy o zvýšené absenci, neomluvené absenci, přestupcích žáků, včetně navržených a realizovaných výchovných opatření,
 • spolupracuje s odbornými pracovišti, které působí v oblasti kariérového poradenství.

Dokumenty výchovného poradce:

Internetové zdroje v oblasti možnosti dalšího vzdělávání
Důležité kontakty - výchovný poradce

Vyuč se řemeslu - získáš respekt
Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace