Virtuální
prohlídka
Co získáš studiem u nás ? Více informací
Úvodní strana
Menu - HLAVNÍ MENU

Mechanik plynových zařízení - zkrácené

Výchozí
Zaměření: Mechanik plynových zařízení
Kód studia: 36-52-H/02
Délka přípravy: 1 roky
Určení: hoši a dívky
Podmínky přijetí: bez přijímací zkoušky
Zakončení studia: závěrečná zkouška
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání se závěrečnou zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list
Studium je bezplatné

Popis oboru

Žáci získají potřebné vědomosti a dovednosti související s rozvody plynu a jeho spotřebou. Naučí se aplikovat v praxi stanovené montážní postupy pro montáž plynových zařízení určených pro vytápění, ohřev vody, provoz motorových vozidel využívající LPG, CNG, kogenerační jednotek, plynárenských zařízení jako jsou měřící a regulační stanice dále montáž rozvodů plynu v obytných a průmyslových budovách, stejně ve jako ve veřejných plynárenských sítích.  Naučí se dodržovat bezpečné postupy provádění všech montážních činností, zásady provádění údržby uvedených zařízení, diagnostikování poruch provádění oprav za podmínek stanovených příslušnými normami řady ČSN EN ISO, TPG a TP a dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Žáci se orientují v technické dokumentaci plynových zařízení, orientují se v montážních postupech a uvědomují si její význam. Postupně si osvojují význam potřeby zajišťovat provozní spolehlivost plynových zařízení. Orientují se v platné legislativě, systém cyklického provádění stanovených kontrol a revizí plynových zařízení.


Více informací o oboru

Během studia žák získá:

Žáci získají „Průkaz odborné kvalifikace svářeče“ pro svařování kyslíko-acetylenovým plamenem, svařování elektrickým obloukem, svařování termoplastů na tupo a elektrotvarovkou na národní úrovni podle ČSN 050705, Přípravný kurz pro vykonání zkoušky u Technické Inspekce České Republiky (TIČR) Montér a opravář plynových zařízení

Dále absolvují řadu odborných školení s certifikátem jako např. fa.Hutira-Brno s.r.o. nebo IVAR CS Spol. s.r.o. Po získání potřebné praxe a složení příslušných zkoušek mohou vykonávat i funkce revizního technika. Absolventi mohou pokračovat ve studiu s cílem získat úplné střední vzdělání zakončené maturitou a to zejména v technických oborech se zaměřením na stavebnictví, strojírenství, plynárenství, teplárenství, TZB, MIEZ případně další technický směr.

Uplatnění absolventů v oboru

 

Absolventi v současnosti nacházejí široké uplatnění díky své kvalifikaci. V prvé řadě se uplatňují jako servisní pracovníci zabezpečující kompletní servis pro energetické společnosti distribující zemní plyn  jako INNOGY, EON, ČEZ a další. Mohou se uplatnit při pracích souvisejících s dopravou plynu (např. na tranzitních plynovodech, výstavbě a renovaci plynárenských sítí, stavbě kompresních, měřících a regulačních stanic, ve firmách, které se této činnosti věnují. Velmi dobré uplatnění nacházejí při stavbě plynových kotelen, domovních a průmyslových plynovodů, při výstavbě plynových čerpacích stanic na CNG, LPG stavebně montážními firmami).

Tyto činnosti se týkají jak montáže, tak i zajišťování provozu sítí, obsluhy a údržby používaných stanic, jako např. měřící, regulační, odorizační a kompresní. U stavebních firem mohou budovat vnitřní rozvody plynu a instalovat plynové spotřebiče. Po absolvování následného školení u jednotlivých výrobců plynových spotřebičů mohou provádět i jejich servis (např. sporáky, topidla a kotle).

 


Dokumenty a materiály ke stažení


Kontaktní osoba

Mgr. Vladimír Švidrnoch,DiS., manažer SŠ Řemesel
TelefonTelefon: 558 421 273; 728 97 93 99
E-mailE-mail: svidrnoch@ssremesel.cz
Vyuč se řemeslu - získáš respekt
Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace