Virtuální
prohlídka
Co získáš studiem u nás ? Více informací
Úvodní strana
Menu - HLAVNÍ MENU

Školní psycholog

 

PhDr. Daniel Štach

Školní psycholog

Konzultační hodiny:

  Úterý   7:30 - 14:00 hod.
  Středa   7:30 - 14:00 hod.

Se školním psychologem si mohou žáci i rodiče domluvit individuální schůzku.

☎ 558 421 219
✉  stach@ssremesel.cz
? schránka důvěry před kabinetem

Školní psycholog se zaměřuje na psychologickou a poradenskou pomoc žákům i pedagogům ve všech oblastech, které mohou způsobovat problémy během studia na střední škole i v běžném životě. Je k dispozici také rodičům v souvislosti s řešením konkrétních situací, které vznikají ve třídním kolektivu, případně i mimo školu. Úzce spolupracuje s výchovným poradcem a metodičkou prevence. Také se individuálně věnuje žákům v oblasti psychického zdraví.

Diagnostika, depistáž

 • Depistáž specifických poruch učení.
 • Diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků.
 • Depistáž a diagnostika nadaných dětí.
 • Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
 • Screening, ankety, dotazníky ve škole.

Konzultační, poradenské a intervenční činnosti

 • Péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, vedení).
 • Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení).
 • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
 • Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení apod.).
 • Kariérové poradenství u žáků.
 • Techniky a hygiena učení (pro žáky).
 • Skupinová a komunitní práce se žáky.
 • Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
 • Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.
 • Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.

 Metodická práce a vzdělávací činnost

 • Metodická pomoc třídním učitelům.
 • Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace a metodické vedení).
 • Účast na pracovních poradách školy.
 • Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé).
 • Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
 • Metodická intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu.
 • Besedy a osvěta (pro zákonné zástupce).
 • Prezentační a informační činnost.
 • Participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání na střední škole.
Vyuč se řemeslu - získáš respekt
Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace