Virtuální
prohlídka
Co získáš studiem u nás ? Více informací
Úvodní strana
Menu - HLAVNÍ MENU

Zedník - zkrácené

Zedník - zaměření stavební činnosti, suchá výstavba (sádrokartón), zateplování, obklady
Kód studia: 36-67-H/01
Délka přípravy: 1 roky
Určení: hoši
Podmínky přijetí: bez přijímací zkoušky
Zakončení studia: závěrečná zkouška
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání se závěrečnou zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list
Studium je bezplatné

Popis oboru

Zedník provádí zednické práce na stavebních konstrukcích a úpravách povrchů, zejména s použitím malt, cihel, tvárnic, obkladaček, dlaždic, sádrokartonových a jiných desek, umělého a přírodního kamene.
Obor je koncipován tak, že školní vzdělávací program je rozšířen o tematické celky:
-  obklady stěn a podlah keramickými materiály
-  zhotovování zateplovacích systémů (kontaktní, odvětrané)
-  sádrokartonové systémy 


Více informací o oboru

Žáci se naučí provádět základní betonářské a zednické práce na pozemních stavbách, tj. volit, používat a udržovat nářadí, mechanizační prostředky a pracovní pomůcky; volit materiály a výrobky; betonovat svislé a vodorovné konstrukce; zdít zdivo z různých druhů materiálů; provádět montované konstrukce stropů, nadpraží otvorů a schodišť; provádět povrchové úpravy zdiva omítkami a tenkovrstvými keramickými materiály; osazovat výrobky přidružené stavební výroby (okna, dveře); zhotovovat tepelné izolace vnějšího pláště budov; provádět práce při přestavbách budov; posuzovat optimální pracovní podmínky pro zednické práce, jako jsou teplota vzduchu, vlhkost aj.; dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. číst technickou dokumentaci pozemních staveb a zhotovovat jednoduché stavební výkresy a náčrty; provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálů a orientovat se v cenových záležitostech oboru; pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací; znát vliv činností v oboru na životní prostředí a nakládat s odpady v souladu s platnými předpisy.
Obor je rozšířen o obklady, suché zdění (sádrokarton) a zateplovací systémy. Je zaměřen na zdění základů, nosných a výplňových zdí, příček a komínů, osazování prefabrikátů, bloků a panelů, provádění jednoduchých tepelných izolací, vnitřních a vnějších omítek i obkladačských prací. Dále pak na provádění oprav a rekonstrukce budov včetně zateplování a montáže sádrokartonových konstrukcí.

Uplatnění absolventů v oboru
Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní ve stavebních firmách v povoláních zedník, obkladač a montér zateplovacích systémů, montér suchých staveb.

Profil absolventa

Absolvent má základní znalosti o používaných materiálech a technologiích. Ovládá základní práce při opravách a rekonstrukcích budov, při suchých montážích, suchých konstrukcích a zateplení staveb.
Absolvent dovede číst stavební výkresy, zhotovit technické náčrty, osadit stavební konstrukce, demontovat lehké lešení aj.
Do tohoto oboru mohou být přijati  chlapci, jejichž zdravotní způsobilost potvrdí lékař.
Zdravotní způsobilost uchazeče musí být doložena stanoviskem lékaře.

Rizikové faktory dle kategorizace prací pro uvedený obor:
Je zařazen do druhého stupně zátěže, nejsou zde překračovány hygienické limity a podle současné úrovně poznání lze jen výjímečně u vnímavých jedinců očekávat nepříznivý vliv na zdraví uchazečů (studentů). Jedná se zde především o:
- prach
- fyzická zátěž
- pracovní poloha

Nejvýznamnější firmy, které nás podporují a spolupracují při výuce -  více informací zde!

 


Dokumenty a materiály ke stažení


Kontaktní osoba

Mgr. Vladimír Švidrnoch,DiS., manažer SŠ Řemesel
TelefonTelefon: 558 421 273; 728 97 93 99
E-mailE-mail: svidrnoch@ssremesel.cz
Vyuč se řemeslu - získáš respekt
Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace