Aktuální informace
archiv novinek
Lyžařský kurz 10.11.2022 Více
Kyberkriminalita 08.11.2022 Více
WOLFRAM 2022 25.05.2022 Více
Europassy 19.05.2022 Více
EduPage 06.09.2021 Více
Sportovní den 05.12.2019 Více
Erasmus+ 11.11.2019 Více
Soutěž SUSO 11.06.2019 Více
Erasmus+ 01.04.2019 Více
Stipendium MSK 01.05.2017 Více
Infotherma 2016 19.01.2016 Více
Virtuální
prohlídka
Co získáš studiem u nás ? Více informací
Úvodní strana
Menu - HLAVNÍ MENU

GDPR: COVID zaměstnanci

INFORMACE
O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


09.04.2021

 

Tento dokument předkládá Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, p.o. svým jménem jako „správce osobních údajů“ a je určena Vám zaměstnancům jako subjektu údajů (společně “vy” nebo „subjekt osobních údajů“).

V souvislosti s prováděním testování na onemocnění COVID-19 dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. V souladu s čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Vás informujeme o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaký účel, na základě jakého právního titulu, po jakou dobu a jakým způsobem bude zpracování probíhat.

(A) Jak získáváme Vaše osobní údaje   

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Pedagogičtí pracovníci a jiní zaměstnanci provedou samoodběr ve stanovené dny na pracovišti a výsledek testu oznámí zaměstnavateli, který jej zanese do evidence.

S ohledem na samotestování shromažďujeme osobní údaje:

  • přímo od Vás (subjekt údajů);
  • z personální evidence.

(B) Osobní údaje (kategorie), které můžeme zpracovávat   

Správce osobních údajů může zpracovávat následující Osobní údaje:

  • Základní údaje: jméno a příjmení; datum provedení testu (citlivý osobní údaj*); datum provedení dodatečného/jiného negativního testu (citlivý osobní údaj*); výsledek testu (citlivý osobní údaj*); informace o výjimce z povinného testování nebo datum testování na jiném místě.

 

* citlivý osobní údaj - osobní údaj zvláštní kategorie. K těmto údajů přistupujeme se zvláštní opatrností a požadavkem na zajištění vysoké úrovně bezpečnosti.

(C) Účely a právní základ zpracování dotčených osobních údajů

(C.1.) Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny

  • Zdraví a bezpečnost: ochrana zdraví a bezpečnost při vzdělávání; ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (zajištění bezpečného prostředí při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním souvisejících); ochrana zdraví a bezpečnost při práci; ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (zajištění bezpečného pracovního prostředí);
  • Dodržování pracovního práva a zákonných povinností: splnění právní povinnosti § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19[1] a mimořádné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 pod č. j.: MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN, kterým se nařizuje školám a školským zařízením zajistit testování zaměstnanců na COVID-19);

 (C.2.) Právní základ pro Zpracování

  • Soulad s právními předpisy: osobní údaje můžeme zpracovávat podle čl. 6. odst. 1 písm. c) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), je-li zpracování nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které musíme jako škola/školské zařízení zpracovávat. V případě údaje o výsledku testu jako zvláštního (citlivého) údaje také podle čl. 9 odst. 2 písm. i) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), tedy je-li zpracování nezbytné z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.

(D) Doba uchování daných osobních údajů

(1) Vaše osobní údaje budeme uchovávat ve formě, která umožní vaši identifikaci, pouze do konce školního roku 2020/2021, resp. do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování.

a:

(2) Kromě toho, pokud budou vzneseny jakékoli příslušné právní nároky nebo bude zahájeno jakékoli jiné právní řízení, můžeme pokračovat ve zpracování Vašich osobních údajů po taková další období, která jsou nezbytná v souvislosti s tímto nárokem nebo takovým řízením.   

(E) Předávání osobních údajů do třetích zemí

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

(F) Příjemci osobních údajů

Příjemcem osobních údajů mohou oprávněné kontrolní orgány při kontrole plnění mimořádného opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví.

(G) Práva, která máte ve vztahu k Vašim osobním údajům     

Další informace os zpracování osobních údajů a veškerá Vaše práva naleznete na https://www.ssremesel.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.php#text.

(H) Kontaktní údaje    

Jakékoli dotazy nebo obavy týkající se tohoto oznámení nebo ohledně toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje, mohou být adresovány Pověřenci ochrany osobních údajů na e-mailové adrese: dpo@dpohotline.cz.

Vyuč se řemeslu - získáš respekt
Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace