Aktuální informace
archiv novinek
EDUgrant 29.06.2023 Více
Erasmus+ 13.06.2023 Více
Lyžařský kurz 10.11.2022 Více
Kyberkriminalita 08.11.2022 Více
WOLFRAM 2022 25.05.2022 Více
Europassy 19.05.2022 Více
EduPage 06.09.2021 Více
Sportovní den 05.12.2019 Více
Erasmus+ 11.11.2019 Více
Soutěž SUSO 11.06.2019 Více
Erasmus+ 01.04.2019 Více
Stipendium MSK 01.05.2017 Více
Infotherma 2016 19.01.2016 Více
Virtuální
prohlídka
Co získáš studiem u nás ? Více informací
Úvodní strana
Menu - HLAVNÍ MENU

GDPR: COVID uchazeči

INFORMACE
O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


09.04.2021

 

Tento dokument předkládá Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, p.o. svým jménem jako „správce osobních údajů“ a je určena uchazečům o střední vzdělávání jako subjektu údajů (společně “vy” nebo „subjekt osobních údajů“).

V souvislosti s prováděním testování na onemocnění COVID-19 dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. V souladu s čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Vás informujeme o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaký účel, na základě jakého právního titulu, po jakou dobu a jakým způsobem bude zpracování probíhat.

(A) Jak získáváme Vaše osobní údaje   

Škola, která organizuje přijímací zkoušku, kontroluje, zda uchazeč splňuje podmínky dle mimořádného opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN.

S ohledem na výše uvedené shromažďujeme osobní údaje:

  • přímo od Vás (subjekt údajů);

(B) Osobní údaje (kategorie), které můžeme zpracovávat   

Správce osobních údajů může zpracovávat následující Osobní údaje:

  • Základní údaje: jméno a příjmení; číslo a datum vydání předloženého dokladu (negativní výsledek testu); datum a čas předložení dokladu (negativní výsledek testu); informace o výjimce z uvedené povinnosti.

(C) Účely a právní základ zpracování dotčených osobních údajů

(C.1.) Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny

  • Zdraví a bezpečnost: ochrana zdraví a bezpečnost při vzdělávání; ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (zajištění bezpečného prostředí při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním souvisejících);
  • Dodržování pracovního práva a zákonných povinností: splnění právní povinnosti § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a § 2 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a mimořádné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 pod č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN o možnosti osobní přítomnosti na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce).

(C.2.) Právní základ pro Zpracování

  • Soulad s právními předpisy: osobní údaje můžeme zpracovávat podle čl. 6. odst. 1 písm. c) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), je-li zpracování nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které musíme jako škola/školské zařízení zpracovávat. 

(D) Doba uchování daných osobních údajů

(1) Vaše osobní údaje budeme uchovávat ve formě, která umožní vaši identifikaci, pouze do konce školního roku 2020/2021, resp. do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování.

a:

(2) Kromě toho, pokud budou vzneseny jakékoli příslušné právní nároky nebo bude zahájeno jakékoli jiné právní řízení, můžeme pokračovat ve zpracování Vašich osobních údajů po taková další období, která jsou nezbytná v souvislosti s tímto nárokem nebo takovým řízením.   

(E) Předávání osobních údajů do třetích zemí

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

(F) Příjemci osobních údajů

Příjemcem osobních údajů mohou oprávněné kontrolní orgány při kontrole plnění mimořádného opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví.

(G) Práva, která máte ve vztahu k Vašim osobním údajům     

Další informace os zpracování osobních údajů a veškerá Vaše práva naleznete na https://www.ssremesel.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.php#text.

(H) Kontaktní údaje    

Jakékoli dotazy nebo obavy týkající se tohoto oznámení nebo ohledně toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje, mohou být adresovány Pověřenci ochrany osobních údajů na e-mailové adrese: dpo@dpohotline.cz.

Vyuč se řemeslu - získáš respekt
Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace